CoaX momentan vannvarmere leveres for både 1-faset og 3-faset el-tilgang for 400volt og 230volt.
3-fas modellen gir dusjstråle opp til 13 litr pr minutt.
De mest vanlige modellene for bolig - leilighet er 7 og 9 liter pr miutt. - se tabellen under på denne siden.

For hytte, fritidshus, hybel, anneks ol hvor behovet ofte beregnes til noe mindre, benytes ofte 1-faset varmere 7, 9 og 11kW.
Se egen side  

Modellen er et alternativ til tradisjonell tank de fleste steder, som bolig , leilighet, hytter, fritidshus, industri og yrkesbygg.
Når en direkte varmer beregnes å bebyttes i en bolig / leilighet er eltilgang relativt god inn til det aktuelle bygg eller leilighet.  
B
eregn å legge egen kurs frem til varmeren for å dekke f.eks. dusj, kjøkken og servant.


SJEKK  EL TILGANGEN TIL DET AKTUELLE BYGGET.
Forutsetningen for å kunne benytte CoaX Vannvarmere for hele boligen, leiligheten er at el tigangen er god nok i forhold til det som er behovet. 
3-faset 15 eller 18kW. 2x2fas 7,5kW = 15kW.  

Kontroller størrelse på hovedsikringer (A) og volt/spenning 230/400volt. CoaX vannvarmere leveres også for 2-faset (1-fas) el tilgang.
F.eks. en mindre leilighet, hybel, hytte el, klikk >> CoaX vannvarmer XFJ-2.
Vi anbefaler å ta en enkel "bøttetest" for å sjekke
 dusjstrålen (ltr. pr min.)
 klikk  >>  Velg Modell Effekt

xfj-3-teknisk

Rør tilkobling i bunn 1/2" - 3/4" utv. rørgjenger stuss.  Velg 10, 12 eller 15mm rør dim. 
El tilkobling i bunn 28mm Ø
Høyde/Dybde/Bredde 38x9x26cm.

Modell Faset  Volt/kW  Leveres for
400 og 230Volt
Sikring
Kabeldim.
Dusj Kjøkken
Inkl. riktig

armaturdyse
XFJ-3 12 400- 230V/12kW                      20-25 A 4 kvadrat 6 l/min 2 l/min

XFJ-3 15

3

400-230V/15kW

25-32 A
2x2x25A

4 kvadrat
2x4 kvadrat
7 l/min 3 l/min
XFJ-3 18 3 400-230V/18 kW  32-40 A 6 kvadrat 9 l/min 4 l/min
XFJ-3 21 3 400 -230V21kW 40-50 A 6 kvadrat 11 l/min 5 l/min
XFJ-3 24 3 400-230V/24W 40 - 50A 10 kvadrat 12min 5.5min


Elektriker bergener kabel dimensjon og sikringskurs for de enkelte tilfellene.
Men ta gjerne kontakt med COAX først for erfaringer som er gjort gjennom mange år.

Over vises hvilke temperatur og litermengde som oppnåes ved de ulike watteffekter og modell som behøves. 

Vannets inntemp. er regnet med snitt 10°C.
 

For vanlig bruk av varmt tappevann er det korte brukertider:   Håndvask, 10 sek., Kjøkkenvask, 30 sek., og Dusj kun 4 min.
Det kan med fordel tas med i beregningen at det for varmt tappevann normalt er korte brukertider.
For den enkelte sikringskurs og samtidighets faktoren i forhold til - hovesikringer. 
 
CoaX varmtvannsberedere har derfor korte brukertider, samtidighetsfaktoren er fordelagtig også forhold til hovedsikringer el anlegget.
Pga. den korte brukertiden kan også CoaX vannvarmere prioriteres i forhold til andre el forbrukere i bygget.
Ved bruk av relé som evt. kobler ut andre el forbrukere den korte tiden CoaX vannvarmer er slått på.

BØTTEMETODEN   Se valg av modell
Hvilken litermengde dusj strålestørrelse er ønskelig?
Ta en enkel test av strålestørrelse - litermengde (l/min) med å
tappe i en bøtte i dusjen i ett minutt og betrakte dusjstrålen.

1/4 bøtte = 3 L/min.
1/2 bøtte = 5 L/min.
3/4 bøtte = 7L/min.
1/1 bøtte = 9 L/min.
Over         12L/min.

                        
                 

                                                               SAMMENLIGNING

                                                      Direkte vannvarmer  Vs Tankbereder

Spesifikk.

CoaX mod. XFJ3-18 9 l/min.

 Tankbereder mod. 200 L

Bruksomr.

De fleste steder det er behov for varmtvann.

De fleste steder det er behov for varmtvann.

Type/løsning

Momentan vannvarming. Direkte vannvarming

Vannet varmes momentant/kontinuerlig, ellers helt avslått. Helt uten tank – vedlikeholdsfri.

Magasinering på tank. Med forrådstank 

Vannet varmes opp over en viss tid, holdes magasinert på tank.

Med lagringstank som skal rengjøres med jevne mellomrom.

System Rørstrekk

Bruks- påvirkning

Desentralisert – ved tappestedet. Fordeler varmtvann til nære   tappesteder. Kan og monteres nære tappestedene.

Kan plasseres nære tappested gir korte rør og mindre dim. 10mm.  

Korte avstander gir mulighet for å benytte vannsparende armatur-   dyser, som reduserer forbruket av varmtvann, dette gir også kortere tappe tid.  

Sentralisert – Fordeler Vv til flere tappesteder også med lange rør   strekk. Monteres sentralt. Bør monteres nærmest mulig tappestedene.

Pga. relativt lange rør benyttes ofte 15mm rør dim.

Relativt lange rør vil påvirke sånn at tappe tiden blir lengre. Med større vannmengde og høyere temperatur på vannet.

Plassering

Omgivelse påvirkning ___________

Tilkobling

Plasseres på vegg nær sagt hvor som helst. Opptar ingen gulvplass.     

Ingen

__________________________________

Benytt gjerne rør i rør, metall eller plast direkte på varmer.

På gulv, helst betong gulv, med sluk for tømming reingjøring.

Avgir varme, overoppheting sommerstid.

_____________________________________ Tilkobling skal være en viss lengde metall rør pga. stillestående høy temperatur.

Utvendig mål

DHB= 9x38x26cm.

BHD= 60 x 60 x120cm
Effekt kW Velg effekt (3x6kW) i forhold til vannmengde (L/min)

Velg effekt (2kW) i forhold til hvor mange brukere/behov -   tankstørrelse.

Kapasitet

Går aldri tom. Gir 540 l pr time  ved eks. 38oC.

Eks 18kW. mod. gir 9 liter pr minutt vanlig dusj 38ºC                  

Noe mindre ved kjøkkentemp.50-55ºC.  Kapasitet velges i watteffekt. Strålestørrelse (L/min).

Varmtvann forhold til tank. 200l + kaldtvann (co 4 pers. pr. døgn.)

40 liter / time ved 38ºC (Ny)

Kapasitet velges i tankstørrelse og watteffekt.

El. tilkobling

I dette tilfelle18 kW. På steder med relativt liten el tilgang, kan   det med fordel monteres relé som slår av andre strømforbrukere den korte   tiden CoaX varmer er på.  

I dette tilfellet 2 kW. Varmtvann tank har liten el tilgang og varmer   vannet over tid. Fordelen er mindre effektbehov, bakdelen større   strømforbruk.

Lagrings temp.

Kapasitet

Kaldtvann.

Går   aldr tom – gir kontinuerlig Watteffekt = strålestørrelse (L/min)

75   grader.

Størrelsen på tank.

El forbruk ved min.

Snitt brukstid

Dusj.

Eks: 18kWx4 min. dusj (Snitt tid) = 1,2kW pr 4min. dusj. 

CoaX beholder energieffektiviteten for varmeelementet over tid.

Eks: 2kW 4 min. dusj 1,5t på. = (3kWh).    El forbruket for tank har her flere x `er. Magasinerings tid, før etter   tapping. 

Temp på tank, Omgivelse temp. ved tank og rørstrekk, lengde på rørstrekk,   alder på tank, det er målt fra ca. 3kwh forbruk. 

Flere typer brukersteder viser vesentlig høyere forbruk. Som 1 større bygg   med lange rørstrekk, sirkulasjon etc.  

Starttid

5- 10 sek. Varmer vannet direkte – med en gang armaturen åpnes.

Ca. 7-8 timer

Varmetap, kun stand by loss.

Varmetap annet.

Varmetap ved bruk - tapping.

Ingen lagringstap i varmer.  Ingen unødig høy temperatur når det tappes, temperatur på vannet løftes kun opp   til ønsket brukstemperatur.    

Ingen ansamlinger på eller rundt varmeelementet.  Ingen tap målt over tid i forhold til energi effektiviteten.

Gir ingen ansamlinger, pga. ingen unødig høy temp på varmeelement, som   også spyles med friskt vann hver gan det tappes. Vedlikeholdsfri.

Riktig temp. og strålestørrelse forhåndstilles til fornuftig nivå, og   likevel ha varmtvann raskt i kranen. Gir mindre forbruk av varmtvann, og kort   tappe tid.  

Konstant varmetap fra tankberedere.

Hvor stort avhenger av omgivelse teperatur, tørrelse på tanken, isolering etc. 

Varmetap ut i begge rør og montert utstyr på tank. Størrelsen på tapet varier men er her satt til 1000kWh/år.

Pga. ansamlinger rundt, og etter hvert belegg på selve varmeelementet   reduseres også varmovergangen til vannet.

En stor tank må ofte stues bort i kjeller og boder som resulterer i   lange varmtvanns rør, som igjen gir større dim på rørene, som resulterer i unødig stor bruk av varmtvann, og unødig høy temperatur på   vannet som resulterer i stort energitap.

Varmetap i varmtvann i system. Minimalt fordi vannet varmes kun den korte tiden det tappes. Kortere   og mindre dim. på varmtvanns rør. Forhåndstilling av ltr. pr. minutt. Ingen   lagring på tank,  Ingen unødig høy temp. eller styrt tapning da det legges korte rør og med mindre dim. 10 – 12mm.    

Styrt tapping med full åpning på armaturen for å oppnå varmtvann innen   rimelig tid, resulterer i unødig forbruk av varmtvann og unødig høye   temperatur. Dette fordi en stor tank ofte stues bort som gir lange rørstrekk.

Varmetap fra tank,    

Vannkvalitet

__________

Hygiene

Friskt varmt vann. Varmer vannet der og kun når det tappes.

Ingen magasinering, ingen lange rør eller sirkulering, ingen   ansamlinger eller kalking.

________________________________

Gir friskt varmt vann. Ingen magasinering. Den lille vannmengde som er   i varmer og rør tappes ut på sekunder. Ingen ansamlinger innvendig.

Varmeren holdes ren fordi den blir spylt gjennom med friskt vann hver   gang det tappes varmtvann.  Det er heller ikke utvendig ventil som spytter og samler småkryp.

Lagret vann over 60ºC, reduserer oksygen i vannet, som kan gi løsning   av tungmetaller, sammen med bunnansamlinger forringer vannkvaliteten i   beredertanken.

Bakteriefaren øker i lange varmtvannsrør fordi temperaturen her oftest   er under 60ºC. Jo lengre varmtvann rør, og rør dim. desto mer bakterier.

___________________________________

En varmtvannstank samler på humus og skitt som legger seg rundt   varmeelementet på bunn. Det dannes ofte et belegg på selve varmeelementet, partikler   svies fast fordi det det har høy overflate temperatur.

Lagret vann over 60 grader resulterer i oksygenfattig og aggressivt   vann, som kan løse tungmetaller, og rustfritt stål kan ruste som vanlig stål.   Tank resulterer ofte i lange rørstrekk hvor det ofte gir en økning av   bakterier. Et er spesielt helsefarlig og få dette vannet i lungene ved   dusjing.

Om strøm slå av på en tank skal den tømmes, fordi det da gir økt fare for bakteriedannelse i lunket vann over tid            

Drift/risiko

Helt avslått når det ikke tappes. Ingen magasinering av varmtvann   eller unødig høy temperatur. Ingen lange varmtvann rør, dette reduserer   bakteriefaren betydelig.

Varmeren er helt avslått når den ikke er i bruk.

En stor varmtvannstank blir oftest «stuet bort» gir lange varmtvanns rør.  Magasinering av varmtvann kan gi dannelse av belegg på element og resultere   overoppheting, oksygen fattig vann og bunnfall i tanken reduserer   effektiviteten og kvaliteten på varmtvannet etter hvert. Lange varmtvann rør gir og unødig høye   temperaturer og risiko for skoling for de nærmeste tappestedene. Tank må ha   sluk for rengjøring.

Element

Element har ikke direkte kontakt med vannet i COAX varmere.  Ingen avleiringer, bunnfall, ingen vedlikehold.

Dette forlenger levetiden på varmer og element. Det er alltid fordelaktig å ha drenering/sluk i våtrom.

Rør / hylse i rustfritt stål. Rustfritt stål kan ruste omtrent som   vanlig stål under påvirkning av oksygenfattig vann. Oksygen minker ved   lagring over 60 grader. Avleiringer på elementet kan gi overoppheting /   lekkasje. Bunnfall, ansamlinger er også med på å gjøre at tradisjonelle   varmeelementer kan sprekke og evt. gi lekkasje, fult overslag - jordfeil.

Varmekolbe Rør element. Ingen oksidering på grunn av stadig tilført friskt   oksygenrikt vann.

Rustfritt stål.

«Rustfritt stål» kan ruste som vanlig stål under påvirkning av oksygenfattig vann som dannes ved magasinering av vann over 60 grader. Det er derfor   varmtvannstanker kan ruste og lekke relativ raskt.

Element   brudd Det har til nå aldri røket varmeelement i en COAX varmer her i Norge. Ved bruddsprekker er det risiko for kortslutning, jordfeil og   lekkasje.

Rør tilkobling

Tilbehør

1/2" stuss. Benytt 10 - 12 eller 15 mm rør dim. Benyttes ofte   kun10mm fordi varmeren monteres nære tappestedet.  Det kan benyttes rør i rør direkte til varmer. Behøver ikke være metall rør   på direkte vannvarmere.
1/2" stuss. Benytt 10 - 12 eller 15 mm rør dim. Sikkerhetsventil   pga. kjeleproblematikk med fare for dampeksplosjoner.  Sluk i gulv for tømming, og rengjøring.
Trykktestet Typetestet 50 bar. Prod. testet 10 bar. Kjeleproblematikken er   eliminert. Det er ingen kjele.
Typetestet 20 bar. Prod. testet 10 bar.    

Vedlikehold

Garanti

Vedlikeholdsfri.

2 år etter kjøpsloven mot fabrikasjons feil. 10 år mot gjennomrustninger.

Skal tømmes og spyles jevnlig, og hver gang evt. strømmen slås av.

2 år etter kjøpsloven mot fabrikasjons feil

Opplysninger er hentet fra produsentenes egne brosjyrer vedr. oppvarming av varmtvann.  OSO AS og COAX AS. Også fra NBI Blad nr. A 553 – 121. Utgivelser   fra PRENØK, SINTEF, ENOVA og  BYGGFORSK.